Schoolplan


Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Het omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
De geldigheidsduur van het schoolplan is 4 jaar. Het huidige schoolplan loopt van 2016-2020Jaarlijks wordt er een verantwoording gemaakt over het afgelopen jaar en planning voor het komende jaar (jaarverslag en jaarplan).

In schooljaar 2019-2020 staan volgende ontwikkelonderwerpen centraal:
- Invoering van de IPC aanpak.
- Didactisch handelen vergroten op het gebied van rekenen.
- Aanschaf van een methodiek op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Als u het schoolplan wilt inzien, kunt u contact met ons opnemen.   

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl