Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad (MR) ?

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke school om een medezeggenschapsraad te hebben. Daar waar de schoolleiding van de overheid zelfstandig beslissingen mag nemen, hebben de ouders en leerkrachten bij een aantal onderwerpen medezeggenschap. Vandaar dat de MR bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen, de leerkrachtgeleding door de leerkrachten. De MR heeft de taak om het beleid op school positief kritisch te volgen. Deze taken staan omschreven in de Wet Medezeggenschap op scholen. De MR vergadert 6 keer per jaar en maakt hiervan een verslag. 

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de schoolleiding serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies moet worden overgenomen. Dit ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Zonder instemming van de MR kan de schoolleiding dergelijke besluiten niet nemen.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht  bij de volgende zaken:
-       Veranderingen van onderwijskundige doelstellingen van de school.
-       Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan.
-       Het schoolreglement.
-       Beleid ten aanzien van veiligheid- gezondheid- en welzijn.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
-       Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag.
-       Financieel beleid.
-       Invulling van BSO.
-       Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Hoe kunt u lid worden van de MR?

Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Alle ouders met een kind op onze school, kunnen zich kandidaat stellen. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen, wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de leerkrachtgeleding wordt door het team ingevuld.

Hoe is de samenstelling van de MR?
De MR heeft vier leden, twee vanuit de leerkrachten en twee vanuit de ouders.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Ons e-mailadres is: bricks_mr@bestonderwijs.nl of u spreekt één van ons aan.